ASF header

Welcome to Asia Frontier Capital

Asia Frontier Capital Ltd ជា ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង មូលនិធិ មុនគេបង្អស់ ដែលមានជំនាញក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុង កំណើនខ្ពស់នៃ ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ច ព្រំដែន នៅតំបន់អាស៊ី តាមរយះការ គ្រប់គ្រងរបស់ AFC Asia Frontier Fund និង AFC Vietnam Fund ។

The AFC Asia Frontier Fund វិនិយោគ ក្នុងភាគហ៊ុន ជាសាធារណៈ នៃបណ្តាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ច ព្រំដែន នៅតំបន់អាស៊ី ដែល កំពុងមើលឃើញ ការកើនឡើង នៃការប្រើប្រាស់ ដោយសារតែមានការ អនុគ្រោះ និន្នាការ ប្រជាសាស្រ្ត និង ប្រាក់ចំណូលកើនឡើង ព្រមទាំងកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ខ្ពស់។ មូលនិធិនេះ ធ្វើការ វិនិយោគ ក្នុងមូលធន បានចុះបញ្ជី របស់ក្រុមហ៊ុន ដែលមាន សកម្មភាពអាជីវកម្ម ដំបូងនៅ បង់ក្លាដែស ប៊ូតង់ កម្ពុជា អ៊ីរ៉ាក់ ឡាវ ម៉ាល់ឌីវ ម៉ុងហ្គោលី មីយ៉ាន់ម៉ា នេប៉ាល់ ប៉ាគីស្ថាន ប៉ាពួ ញូ ហ្គីណេ ស្រីលង្កានិង ប្រទេសវៀតណាម។ The AFC Asia Frontier Fund ប្រកាន់ជំហរ ដើម្បី ទាញយកប្រយោជន៍ពី ការ ផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ច នៅក្នុងប្រទេស ទាំងនេះនិង ផ្តល់នូវ ចំណូលខ្ពស់ រួមបញ្ចូលគ្នា ជាមួយនឹងឱកាស ធ្វើពិពិធកម្ម យ៉ាងសំខាន់។ មូលនិធិ នេះត្រូវបាន ដឹកនាំដោយ ស្ថាបនិកនិងជា នាយកប្រតិបត្តិរបស់ Asia Frontier Capital លោក Thomas Hugger ដែលបាន បណ្តាក់ទុន នៅក្នុងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ច ព្រំដែន នៅទូទាំង តំបន់អាស៊ី និងអាហ្វ្រិក អស់រយៈពេលជាង 20 ឆ្នាំមកហើយ ។

The AFC Vietnam Fund ត្រូវបាន ចាប់ផ្តើម នៅថ្ងៃទី 11 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2013 ក្រោម ការដឹកនាំ ប្រតិបត្តិរបស់ លោក Thomas Hugger លោក l និង លោក Andreas Vogelsanger ដែលមានបទពិសោធន៍ ជាង 50 ឆ្នាំ លើ ការគ្រប់គ្រង ការវិនិយោគ នៅក្នុងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ច ព្រំដែន ដូចជា តំបន់អាស៊ីនិង នៅជុំវិញពិភពលោក។ មូលនិធិនេះ វិនិយោគទាំងស្រុង ក្នុងមូលធនរបស់ វៀតណាម ដើម្បីចាប់យក ផលប្រយោជន៍ក្នុង ក្រុមហ៊ុន ដែលរីកចំរើន ពិសេសនៅក្នុង ក្រុមហ៊ុន ខ្នាតតូច ដល់ មធ្យម។ ប្រធាន មន្រ្តី វិនិយោគ មូលនិធិ លោក Andreas Karall , បានសំគាល់ឃើញថា មានច្រើនជាង 100 នៃភាគហ៊ុនវៀតណាមដែលបានចុះបញ្ចី មាន សមាមាត្រ P/E ratio ចនោ្លះរវាង 6x និង 7x និងត្រូវបាន ជួញដូរ នៅជុំវិញ តម្លៃ កត់ត្រា ។ ភាគច្រើននៃ ក្រុមហ៊ុន ទាំងនេះ មាន ទិន្នផល ភាគលាភ ច្រើនជាង 9 % និង មួយចំនួនមាន ស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ សុទ្ធ ដែល ស្ទើរតែ ខ្ពស់ ដូចមូលធនទីផ្សារ របស់ពួកគេ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី មូលនិធិ ថ្នាក់ដឹកនាំនិង យុទ្ធសាស្រ្ត វិនិយោគ សូម ទាក់ទងមកកាន់ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AFC Asia Frontier Fund

ការបង្វិលលិបិក្រមតំលៃទ្រព្យសុទ្ធជាក់សែ្តងបា្រក់ដុល្លារ (ថ្នាក់ A )

AAFF-Perf-Chart

Asia Frontier Capital Limited ជា ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង មូលនិធិ ដែលមានស្នាក់ការនៅ Cayman Islands បានបញ្ចប់មូលនិធិដែលបានបើកចំពោះ ការបើកចំហរ សម្រាប់ការវិនិយោគ។ មូលនិធិ ដែលមាន ស្នាក់ ការនៅ Cayman Islands ជាមួយ "AFC Asia Frontier Fund"បើក សម្រាប់តែវិនិយោគិនជា ជនជាតិអាមេរិក ហើយ"AFC Asia Frontier Fund (non-US)" បើក សម្រាប់វិនិយោគិន មិនមែនជាជនជាតិអាមេរិក តែប៉ុណ្ណោះ។

ការជាវមូលនិធិ នេះគឺ អាចធ្វើបាន តាមមូលដ្ឋាន ប្រចាំខែ និងបិទ 5 ថ្ងៃមុន ថ្ងៃចុងក្រោយនៃ ខែ ប្រតិទិន នីមួយៗ។ ភាគហ៊ុន មាន 2 ថ្នាក់ ហើយ រូបិយប័ណ្ណផែ្អកទៅលើ ដុល្លារអាមេរិក ហ្រ្វង់ និង អឺរ៉ូ ។

ការស្នើសុំ ឯកសារ ចុះឈ្មោះ ឬ ស្វែងរក ព័ត៌មាន បន្ថែមទៀតអំពី ការវិនិយោគនៅក្នុង មូលនិធិ របស់យើង សូមទាក់ទងមកកាន់This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ថ្នាក់ A ថ្នាក់ B
សោហ៊ុយគ្រប់គ្រង 1.8% ក្នុងមួយឆ្នាំលើតំលៃទ្រព្យសុទ្ធ 1.5% ក្នុងមួយឆ្នាំលើតំលៃទ្រព្យសុទ្ធ
សោហ៊ុយការអនុវត្ត 10% តំលៃទ្រព្យសុទ្ធលើសពី 3ខែតាម USD LIBOR + 2% និង high water mark 8% តំលៃទ្រព្យសុទ្ធលើសពី 3ខែតាម USD LIBOR + 2% និង high water mark
ការជាវ 5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ មុន ថ្ងៃចុងក្រោយនៃ ខែ ប្រតិទិន នីមួយៗ 5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ មុន ថ្ងៃចុងក្រោយនៃ ខែ ប្រតិទិន នីមួយៗ
ការបង់ប្រាក់ ប្រចាំខែនៃ តំលៃទ្រព្យសុទ្ធ - ជូនដំណឹងរយះពេល90ថៃ្ង ប្រចាំខែនៃ តំលៃទ្រព្យសុទ្ធ -ជូនដំណឹងរយះពេល180ថៃ្ង
រូបិយប័ណ្ណ មូលដ្ឋានរបស់ មូលនិធិ ដុល្លារអាមេរិក អឺរ៉ូ ហ្រ្វង់ ដុល្លារអាមេរិក អឺរ៉ូ ហ្រ្វង់
ការវិនិយោគ អប្បបរមា ដំបូង : USD 25,000 សំរាប់ភាគហ៊ុនដុល្លាអាមេរិក USD 25,000 សំរាប់ភាគហ៊ុនដុល្លាអាមេរិក
EUR 25,000 សំរាប់ភាគហ៊ុន អឺរ៉ូ EUR 25,000សំរាប់ភាគហ៊ុន អឺរ៉ូ
CHF 25,000 សំរាប់ភាគហ៊ុន ហ្រ្វង់ CHF 25,000សំរាប់ភាគហ៊ុន ហ្រ្វង់
ថៃ្ងវាយតំលៃ ថ្ងៃចុងក្រោយ នៃខែ ប្រតិទិននីមួយៗ ថ្ងៃចុងក្រោយ នៃខែ ប្រតិទិននីមួយៗ

AFC Vietnam Fund

ការបង្វិលលិបិក្រមតំលៃទ្រព្យសុទ្ធជាក់សែ្តងបា្រក់ដុល្លារ

AVF-Perf-Chart

Asia Frontier Capital (Vietnam) Limited គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Cayman Islands របស់ "AFC Vietnam Fund។ មូលនិធិនេះ មានគោលបំណង ដើម្បីសម្រេចបាននូវ ការពេញចិត្តនូវមូលធនរយៈពេលវែង សម្រាប់វិនិយោគិន ដោយ ចាប់យក ឱកាសក្នុង ក្រុមហ៊ុនដែលរីកចំរើន ពិសេសចាប់ពីក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចដល់ខ្នាត មធ្យម។

The AFC Vietnam Fund ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយ ក្រុមដឹកនាំ ប្រតិបត្តិរបស់លោក Thomas Hugger លោក Andreas Karall និង Andreas Vogelsanger ។ ក្រុម នេះមានបទពិសោធន៍ ជាង 75 ឆ្នាំលើការ វិនិយោគ ដូចជា នៅ តំបន់អាស៊ី ដែលធ្លាប់បាន កាន់តំណែង ជាន់ខ្ពស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហុងកុង សិង្ហបុរី ស្រីលង្កា និងថៃ។

ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ការអនុវត្ត មូលនិធិនេះ ឬ ដើម្បីមើល Factsheet និងការបង្ហាញ វិនិយោគិន របស់យើង សូមទាក់ទងមកកាន់This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ថ្នាក់ C
សោហ៊ុយគ្រប់គ្រង 1.8% ក្នុងមួយឆ្នាំលើតំលៃទ្រព្យសុទ្ធ
សោហ៊ុយការអនុវត្ត 12.5% តំលៃទ្រព្យសុទ្ធលើសពី high water mark
ការជាវ 5 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ មុន ថ្ងៃចុងក្រោយនៃ ខែ ប្រតិទិន នីមួយៗ
ការបង់ប្រាក់ ប្រចាំខែនៃ តំលៃទ្រព្យសុទ្ធ - ជូនដំណឹងរយះពេល60ថៃ្ង
រូបិយប័ណ្ណ មូលដ្ឋាន មូលនិធិ ដុល្លារអាមេរិក
ការវិនិយោគ អប្បបរមា ដំបូង 10.000 ដុល្លារអាមេរិក
ថៃ្ងវាយតំលៃ ថ្ងៃចុងក្រោយ នៃខែ ប្រតិទិននីមួយៗ

Contact AFC

Registered Office:
Asia Frontier Capital Ltd.
c/o Ogier Fiduciary Services (Cayman) Ltd.
89 Nexus Way
Camana Bay
Grand Cayman KY1-9007
Cayman Islands

Head Office:
Asia Frontier Investments Ltd.
1208, 12th Floor, Loon Kee Building
267-275 Des Voeux Road Central
Hong Kong
Tel: +852 3904 1015
Fax: +852 3904 1017
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

mrt-logo
Sheung Wan Station, Exit B (Island Line)

Asia Frontier Investments Ltd. is licensed by the Hong Kong Securities and Futures Commission "SFC" for Type 4 (Advising on Securities) and for Type 9 (Asset Management)